Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Καταστατικό Συλλόγου

Το καταστατικό αποτελούμενο από 22 άρθρα διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από τη καταστατική Γενική Συνέλευση στις 25 Οκτωβρίου 1993.

Το καταστατικό αυτό θα ισχύει από τη δημοσίευση του, στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο του Πρωτοδικείου.

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ AΘHNΩN. Η επωνυμία δύναται να αποδίδεται και στη Γαλλική γλώσσα σε πιστή μετάφραση.

Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα.

Σκοποί του Συλλόγου είναι:

α. Η ανάπτυξη. της επικοινωνίας μεταξύ των μελών με κάθε πρόσφορο μέσο. 

β. Η σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των μελών του, και της Ελληνογαλλικής Σχολής Αθηνών και της γαλλόφωνης γαλλικής κοινότητας. 

γ. Η καθιέρωση ηθικών και υλικών επαίνων στους άριστους μαθητές της Σχολής. 

δ. Η παροχή υποτροφιών σε αποφοίτους της Σχολής και n ενίσχυσή Ταμείων Υποτροφιών που υπάρχουν σήμερον ή πρόκειται να συσταθούν στη Σχολή. 

ε. Η υποβοήθηση εν γένει του έργου της Σχολής. 

στ. Η διοργάνωση επαγγελματικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, πνευματικών και αθλητικών εκδηλώσεων. 

ζ. Η νόμιμη έκδοση εντύπων. 

η. Η δια παντός νόμιμου τρόπου αύξηση της περιουσίας του Συλλόγου. 

θ. Η ηθική, επαγγελματική, υλική και κάθε είδους άλλη παροχή βοήθειας και ενίσχυση των αποφοίτων της Ελληνογαλλικής Σχολής Αθηνών και των μαθητών της.

α. Η συγκρότηση επιτροπών με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι δυνατό να αποτελούνται από μέλη, αποφοίτους, μαθητές και φίλους του Συλλόγου και που θα καλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο να προσφέρουν κάθε δυνατή συμπαράσταση και βοήθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου. 

β. Η συμμετοχή μελών του Συλλόγου στην διοίκηση της Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά. 

γ. Η έκδοση και δημοσίευση κειμένων σχετικών με την ιστορία και την δράση της Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά, του ιδρυτού της ή και σχετικών με την Σχολή και τον ιδρυτή της θεμάτων καθώς και η έκδοση βιογραφικού λεξικού (WHO IS WHO) των αποφοίτων. 

δ. Η έκδοση εντύπων και ενημερωτικών δελτίων, που θα περιέχουν θέματα που ενδιαφέρουν το Σύλλογο, τα μέλη του, τους απόφοιτους, τους μαθητές και όσους έχουν ενδιαφέρον για τον Σύλλογο ή ασχολούνται με άλλους συναφείς Συλλόγους αλλά και διάφορα άλλα θέματα πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και επιστημονικού περιεχομένου. 

ε. Η πραγματοποίηση διαλέξεων, δεξιώσεων, χορών, συνεστιάσεων, εκδρομών, εκθέσεων και λοιπών πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών εκδηλώσεων. 

στ. Η ίδρυση και λειτουργία εντευκτηρίων και η δημιουργία βιβλιοθήκης, η οποία θα εμπλουτίζεται συνεχώς για την χρήση των μελών, αποφοίτων, μαθητών και όποιου τρίτου ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε Τακτικά, Επίτιμα, Κοινωνικά και Προσωρινά. 

1. ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη γίνονται οι απόφοιτοι και των δύο τμημάτων (ελληνικού και γαλλικού) της ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ που λειτουργεί στην Αγία Παρασκευή Αθηνών επί της διασταυρώσεως των οδών Χλόης και Τρικάλων, καθώς και όσοι ολοκλήρωσαν τρια (3) χρόνια φοίτησης στην Ελληνογαλλική Σχολή Αθηνών ή στη Σχολή της οδού Σίνα 31, κατόπιν αιτήσεως των και σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. ΕΠΙΤΙΜΑ μέλη γίνονται άτομα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο ή εργάστηκαν για τους ίδιους σκοπούς, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μελών με σύμφωνη γνώμη των δύο τρίτων (2/3) των παρισταμένων εις αυτήν. 

3. KΟINΩNIKA μέλη μπορούν να γίνουν: 

α. Άτομα που μαθήτευσαν από ένα έως και τρία χρόνια στην ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ή στην Γαλλική Σχολή της οδού Σινά, χωρίς όμως να αποφοιτήσουν, με γραπτή αίτησή τους και απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου. Επίσης και άτομα που φοίτησαν ή αποφοίτησαν από την πρώην Γαλλική Σχολή που λειτουργούσε στην Αθήνα (επί της οδού Σινά). 

β. Άτομα που μετέχουν σε επιτροπές, αθλητικές ομάδες η άλλες δραστηριότητες του Συλλόγου με γραπτή αίτησή τους και απόφασή του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. 

Τα κοινωνικά μέλη, της περίπτωσης Α, μπορούν να γίνουν ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη εφόσον παρέλθει πενταετία από της εγγραφής τους στο Σύλλογο ως Κοινωνικών Μελών και υποβληθεί σχετική αίτηση τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα την εγκρίνει με απόφασή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο για να εγκρίνει αυτές τις αιτήσεις εκτιμά το έμπρακτο ενδιαφέρον που έχει επιδείξει το κοινωνικό μέλος για την επιτυχία των σκοπών του Συλλόγου και της ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ. Αφού εγκριθεί η αίτηση του το κοινωνικό μέλος που έγινε τακτικό καταβάλει αμέσως εφάπαξ εισφορά ποσό που ισούται με το διπλάσιο της ετήσιας συνδρομής. 

Κοινωνικό μέλος του οποίου η αίτηση δεν εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να φέρει το θέμα στην πρώτη, μετά την απόρριψή, τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, εφόσον συγκεντρώσει είκοσι, τουλάχιστον, υπογραφές τακτικών και ταμειακώς τακτοποιημένων μελών που συνηγορούν για την αποδοχή της αίτησής του. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει n απορρίπτει αυτήν την αίτηση με απλή πλειοψηφία. 

4. ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ μέλη γίνονται οι τελειόφοιτοι της Σχολής, (αμφοτέρων των τμημάτων), κατόπιν αιτήσεως τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η μετάταξή τους στα τακτικά μέλη γίνεται με απόφασή το Διοικητικού Συμβουλίου, αφού αυτό προηγουμένως διαπιστώσει ότι το προσωρινό μέλος αποφοίτησε από την Ελληνογαλλική Σχολή Αθηνών και ότι έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του.

Τα μέλη μπορούν να αποχωρούν από το Σύλλογο οποτεδήποτε αφού γνωστοποιήσουν αυτό προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Μέλη που έχουν αποχωρήσει μπορούν να εγγραφούν και πάλι στο Σύλλογο με γραπτή αίτηση τους και μετά από απόφασή του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Τα μέλη που επανεγγράφονται υποχρεούνται να καταβάλουν ως δικαίωμα για την νέα εγγραφή τους ποσό ίσο με την συνδρομή των τριών τελευταίων ετών.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγησή του Διοικητικού Συμβουλίου να διαγράψει κάποιο μέλος του Συλλόγου, εάν υπάρχει νόμιμος λόγος γι’ αυτό, αν n διαγωγή του κριθεί ότι αντιβαίνει στις αρχές του Συλλόγου ή αν το μέλος καθυστερεί την καταβολή των συνδρομών του επί τρία (3) συνεχή χρόνια. Μέλος, που έχει διαγραφεί, μπορεί να γίνει και πάλι μέλος του Συλλόγου ύστερα από γραπτή αίτησή του και απόφασή της Γενικής Συνελεύσεως, εφόσον κατά την κρίση της δεν υπάρχουν πια οι λόγοι διαγραφής το και αφού καταβάλει ως δικαίωμα της νέας εγγραφής του ποσό ίσο με τις συνδρομές των πέντε (5) τελευταίων ετών.

Τα μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί Σωματείων που ισχύουν κάθε φορά, τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Συλλόγου, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως. Τα τακτικά και τα κοινωνικά μέλη του άρθρου 3 παρ. 3, περ. Α του παρόντος υποχρεούνται να καταβάλουν κάθε χρόνο συνδρομή. Το ύψος της συνδρομής καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Έκτακτες εισφορές που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών του Συλλόγου, καταβάλλονται από τα μέλη προαιρετικά.

Τα. μέλη του Συλλόγου που είναι ταμειακώς ενήμερα και όσα δεν είναι υποχρεωμένα να καταβάλλουν συνδρομή έχουν δικαίωμα να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις. 

Από τα μέλη που είναι ταμειακώς ενήμερα δικαίωμα ψήφου και εκλογής έχουν μόνο τα τακτικά μέλη. 

Ταμειακώς ενήμερα είναι τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις προς το Σύλλογο υποχρεώσεις τους για τον προηγούμενο ημερολογιακό χρόνο. 

Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του Συλλόγου, αλλά υποχρεούνται να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού και των εσωτερικών κανονισμών που ρυθμίζουν την λειτουργία τους. 

Όλα τα μέλη έχουν κάθε άλλο δικαίωμα που προκύπτει από την ιδιότητά τους ως μέλη.

Πόροι του Συλλόγου θεωρούνται: 

α. Οι ετήσιες τακτικές συνδρομές 

β. Οι έκτακτες εισφορές των μελών 

γ. Δωρεές, κληρονομιές, και κληροδοσίες και εκδόσεις 

δ. Τα έσοδα πάσης φύσεως εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Σύλλογος. 

ε. Κάθε άλλη νόμιμη αύξηση της περιουσίας του.

Ο Σύλλογος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο με επτά (7) μέλη που είναι τακτικά, όπως ορίζει το άρθρο 7 του Καταστατικού. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Ταμία και ένα μέλος. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται για τρία δύο (32) χρόνια, ο δε τρόπος και οι προϋποθέσεις εκλογής τους ορίζονται στο άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον, μία φορά τον μήνα, έκτακτα δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητούν από τον Πρόεδρο τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση εάν ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει το Συμβούλιο εντός 15 ημερών τότε αυτό συγκαλείται νομίμως από τα ως άνω μέλη. 

Τα μέλη ειδοποιούνται εγκαίρως για κάθε συνεδρίαση με την αποστολή σ’ αυτά της ημερησίας διατάξεως. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία όταν στις συνεδριάσεις μετέχουν τέσσερα τουλάχιστον μέλη, οι δε αποφάσεις του, εκτός από ορισμένες ρητές διατάξεις του Καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα, σε περίπτωση δε ισοψηφίας επικρατεί n ψήφος του Προέδρου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις αυτοπροσώπως. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Σύλλογο, διαχειρίζεται την περιουσία του, ασχολείται με κάθε θέμα που το αφορά, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και εκτελεί τις αποφάσεις τους. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο προσλαμβάνει ή διορίζει το προσωπικό των γραφείων του Συλλόγου, μπορεί δε να διορίζει επιτροπές που ασχολούνται με τις δραστηριότητες του Συλλόγου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να καθορίζει από τα μέλη του, εκτός από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 10 και άλλα πρόσωπα που θα το εκπροσωπούν στις μετά των τρίτων οικονομικές ή άλλες συναλλαγές του, προσδιορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες τους και τον τρόπο υπογραφής των σχετικών εγγράφων. 

Οι διαδικασίες, συνεδριάσεις και ψηφοφορίες του Δ.Σ. μπορούν να γίνουν και διαδικτυακά.

Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπεί το Σύλλογο δικαστικά και εξώδικα, δίδει τους όρκους όταν απαιτείται, υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, κάθε έγγραφο του Συλλόγου που απευθύνεται σε δημόσιες η άλλες αρχές και σε οποιουσδήποτε τρίτους, παρακολουθεί και ελέγχει τη διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου από τον Ταμία. Υπογράφει μαζί με τον Ταμία τα σχετικά εντάλματα δαπανών και εισπράξεων και τα βιβλία του Ταμία. Εκπροσωπεί το Σύλλογο στις επαφές με την Διοίκηση και Διεύθυνση της ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ. Επιμελείται τη σύνταξη της Ημερήσιας Διατάξεως των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει γενικά την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής των συνεδριάσεων αυτού. 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλα τα Δικαστήρια και γενικά σε οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή. 

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν εμποδίζεται από κάποιο λόγο ή απουσιάζει, σε όλα του τα καθήκοντα και συνεργάζεται μ’ αυτόν στην εκτέλεση των αποφάσεων του Συλλόγου.

Ο Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία, το Αρχείο, τα βιβλία και τη σφραγίδα του Συλλόγου, υπογράφει τα έγγραφα, μαζί με τον Πρόεδρο. Τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή έχει κάποιο κώλυμα αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας, ο οποίος έχει την ευθύνη να τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Ο Σύλλογος τηρεί τα εξής βιβλία: Βιβλίο μητρώου των μελών, βιβλίο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων. 

Ο Ταμίας διαχειρίζεται τα οικονομικά του Συλλόγου, τηρεί τα βιβλία όπου ορίζει ο νόμος, εκτελεί τις πληρωμές και τις εισπράξεις με εντάλματα και γραμμάτια που υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και είναι υποχρεωμένος να παρέχει πάντοτε πληροφορίες και στοιχεία στο Διοικητικό Συμβούλιο για την οικονομική κατάσταση και τη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου. 

Ο Ταμίας, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανοίγει λογαριασμούς καταθέσεων στο όνομα του Συλλόγου, οποιασδήποτε μορφής, σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα. Να καταθέτει σ’ αυτούς τα χρήματα του Συλλόγου, να ενημερώνεται σχετικά με την κίνηση τους και τα υπάρχοντα οποτεδήποτε υπόλοιπα τους. Η ανάληψη των χρημάτων από τους λογαριασμούς καταθέσεων του Συλλόγου, ενεργείται με εντάλματα πληρωμής ή επιταγές που υπογράφουν από κοινού ο Πρόεδρος και ο Ταμίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να κανονίσει διαφορετικά, κατά την κρίση του, τον τρόπο αναλήψεως χρημάτων από τους λογαριασμούς καταθέσεων του Συλλόγου ή οποιοδήποτε άλλο συναφές θέμα. 

Ο Αναπληρωτής Ταμίας βοηθάει τον Ταμία και τον αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του, όταν αυτός απουσιάζει ή έχει κάποιο κώλυμα.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τρεις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν αποφάσεως του, θεωρούνται ότι έχουν παραιτηθεί και αντικαθίστανται όπως ορίζει το καταστατικό. 

Σε περίπτωση θανάτου ή παραιτήσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το Συμβούλιο συμπληρώνεται από τους κατά σειρά επιλαχόντες κατά την τελευταία σχετική ψηφοφορία για εκλογή συμβούλων, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15. 

Εάν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορίζουν ως αντικαταστάτη ένα ( και μέχρι δύο) από τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του Συλλόγου ή συγκαλούν έκτακτη Γενική Συνέλευσή για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε χρόνο μέσα στο μήνα Οκτώβριο, συγκαλείται η Τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, που ευρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντες, το εν τρίτον (1/3) από τα τακτικά μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, τότε η Τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση συγκαλείται, εντός οκτώ ημερών την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο και θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία με όσα από τα τακτικά μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου και είναι ταμειακά ενήμερα, είναι παρόντα. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί στην αρχική του πρόσκληση να προσδιορίζει τον τόπο και χρόνο συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως, για την περίπτωση κατά τον οποία η αρχικά προσδιορισθείσα Γενική Συνέλευση δεν πραγματοποιηθεί ελλείψει απαρτίας.

Τα τακτικά μέλη καλούνται στην τακτική Γενική Συνέλευση δέκα πέντε -ημέρες πριν από την ημέρα της συγκλήσεώς της τουλάχιστον. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραληφθεί n γραπτή πρόσκληση, n δε σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να αναγγελθεί μέσω ηλεκτρονικών προσκλήσεων, ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα του Συλλόγου ή δημοσίευσης σε μία n περισσότερες καθημερινές πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα, ή ακόμη και στο περιοδικό που μπορεί να εκδίδει ο Σύλλογος, δέκα δεκαπέντε όμως ημέρες πριν από την ημέρα της σύγκλησης της. 

Στις γραπτές προσκλήσεις ή αναγγελίες πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως. 

Σε περίπτωση που συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση n κατά τα άνω πρόσκληση μπορεί να δημοσιεύεται ή να αποστέλλεται προ οκτώ ημερών. 

Την ώρα που έχει προσδιορισθεί n έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως, αναλαμβάνει προσωρινά την προεδρία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει n κατά τα άνω αναφερόμενη απαρτία. Εάν δεν υπάρχει απαρτία τότε το Διοικητικό Συμβούλιο με νέα απόφασή του συγκαλεί την επαναληπτική Γενική Συνέλευση, εκτός εάν έχει ήδη με την αρχική του πρόσκληση προσδιορίσει την επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση. Εάν υπάρχει απαρτία, τότε n Γενική Συνέλευση εκλέγει ως οριστικό Πρόεδρο, ένα από τα μέλη της συνελεύσεως. Επίσης εκλέγει και ένα Γραμματέα για την τήρησή των πρακτικών.

Σε κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλει τη λογοδοσία των πεπραγμένων του και τον απολογισμό του παρελθόντος οικονομικού έτους που άρχισε την 1η Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους και λήγει την 30ην Σεπτεμβρίου του έτους που συγκαλείται η Γενική Συνέλευση.

Κατόπιν η εξελεγκτική επιτροπή υποβάλλει την έκθεση της και η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εάν θα απαλλαγούν n όχι το Διοικητικό Συμβούλιο και n Εξελεγκτική Επιτροπή. Στην συνέχεια, εάν υπάρχουν, συζητούνται τα υπόλοιπα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Οι συνδρομές των τακτικών μελών μπορούν να καταβάλλονται μέχρι την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως.

Οι Γενικές Συνελεύσεις μπορούν να λαμβάνουν χώρο και ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Συλλόγου ή άλλων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Η διαδικασία σε αυτή τη περίπτωση είναι πολυήμερη και συμπεριλαμβάνει χρόνο υποβολής σχολίων για τη σύνταξη της ημερήσιας διατάξεως, ακολουθείται από περίοδο ηλεκτρονικής διαβούλευσης και ολοκληρώνεται με διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε δύο χρόνια. Σε περίπτωση εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου για οποιοδήποτε λόγο από έκτακτη Γενική Συνέλευση η θητεία του θα διαρκεί μέχρι την μεθεπόμενη από την εκλογή του Τακτική Γενική Συνέλευση. 

Οποιοδήποτε μέλος έχει εκλεγεί για τρεις συνεχείς θητείες μπορεί να είναι και πάλι υποψήφιος μόνο ένα μεσολαβήσει εκλογή Δ.Σ. στο οποίο δεν θα είναι μέλος. 

Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν απόφοιτοι και από τα δύο τμήματα της ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, εφόσον έχουν υποβληθεί σχετικές υποψηφιότητες, ως στο επόμενο άρθρο αναλύεται. 

Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά.

1.1. Κάθε τρίτο δεύτερο έτος στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση διενεργούνται εκλογές για την ανάδειξή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

1.2. Επίσης εκλογές μπορούν να διενεργηθούν σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση (τακτική n έκτακτη) κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2.1. Μετά τη συζήτηση των λοιπών θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, n Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελή Εφορευτική επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως και δύο άλλα μέλη από τα παριστάμενα στη Γενική Συνέλευση. Μπορεί επίσης να εκλεγούν και δύο αναπληρωματικά μέλη. Όλα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι στις εκλογές. Η Εφορευτική Επιτροπή διασφαλίζει την εγκυρότητα της διαδικασίας των εκλογών αποφασίζοντας τα αναγκαία προς τούτο μέτρα. 

2.2. Κατόπιν προτάσεως του ενός τρίτου των παρισταμένων μελών στην Γενική Συνέλευση είναι δυνατόν να αποφασισθεί η διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εντός 15 το πολύ ημερών από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως. Ο Τόπος και ο χρόνος των εκλογών αυτών αποφασίζεται επίσης από την Γενική Συνέλευση η οποία μπορεί να εξουσιοδοτήσει προς τούτο και την Εφορευτική Επιτροπή. Σχετική ανακοίνωση προς τα μέλη του Συλλόγου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13. πρέπει να αποσταλεί ή δημοσιευθεί με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας των εκλογών. Η ως άνω ανακοίνωση σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιλαμβάνει και τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων για εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2.3. Αυτοί που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα στις εκλογές για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής μπορούν να δηλώσουν τούτο με έγγραφη δήλωσή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την προηγούμενη των εκλογών ή κατά την διάρκεια της Γενικής Συνελεύσεως στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. 

2.4. Εάν δεν υπάρξει πρόταση διενέργειας των αρχαιρεσιών σύμφωνα με το ως άνω εδάφιο 2.2., ή η τυχών γενομένη απορριφθεί τότε η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει στα μέλη της Γενικής Συνελεύσεως τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της εξελεγκτικής Επιτροπής, που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω και διανέμει τα ψηφοδέλτια που έχουν την σφραγίδα του Συλλόγου. Στα ψηφοδέλτια αυτά μπορούν να τεθούν μέχρι τρία ονόματα υποψηφίων για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι δύο για μέλη της εξελεγκτικής Επιτροπής της προτιμήσεως του ψηφοφόρου. 

2.5. Όταν n εκλογή διενεργείται κατά την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο οι συμμετέχοντες σ’ αυτήν, ενώ όταν διενεργείται σε άλλη μέρα, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2. του άρθρου αυτού, δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του Συλλόγου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση για το έλεγχο της ταμειακής ενημερότητας των ψηφοφόρων παραδίδεται σχετικός πίνακας στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. 

2.6. Μετά την διαλογή των ψηφοδελτίων η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό ψηφοφορίας και πίνακα που αναφέρονται όλο τα ονόματα των υποψηφίων κατά την σειράν των σταυρών προτιμήσεως πού έλαβαν. Οι πρώτοι επτά εκλέγονται τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όλοι οι υπόλοιποι αναπληρωματικά. Επίσης από τον σχετικό πίνακα των υποψηφίων για την Εξελεγκτική Επιτροπή οι πρώτοι τρείς εκλέγονται τακτικά μέλη αυτής και οι επόμενοι τρείς αναπληρωματικά. 

2.7. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων οποιασδήποτε σειράς, ενεργείται κλήρωση προκειμένου να καθορισθεί n οριστική σειρά εκλογής των υποψηφίων. 

2.8. Εάν οι επτά πρώτοι σε σταυρούς προτιμήσεως υποψήφιοι, είναι όλοι απόφοιτοι του ενός τμήματος της Σχολής, τότε ο τελευταίος στη σειρά θεωρείται αναπληρωματικός και την θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο καταλαμβάνει ο πρώτος σε σταυρούς προτιμήσεως υποψήφιος, εάν υπάρχει, που είναι απόφοιτος του άλλου τμήματος της Σχολής. Οι υπόλοιποι κατά σειρά σταυρών προτιμήσεως υποψήφιοι του ιδίου τμήματος, εάν υπάρχουν, θεωρούνται αναπληρωματικοί του ανωτέρω. 

3.1. Ο σύμβουλος που θα λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτιμήσεως προσκαλεί τα εκλεγέντα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε πρώτη συνεδρίαση, εντός δέκα ημερών από την ημέρα των εκλογών. 

Η διαδικασία εκλογής διαδικτυακά δεν απαιτεί την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής αλλά πρέπει να είναι διάφανη, με πλήρη δημοσίευση στοιχείων και διαδικασίων.

Η Γενική Συνέλευση που θα εκλέξει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγει συγχρόνως και τα μέλη της εξελεγκτικής Επιτροπής. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία τακτικά μέλη, εκλεγόμενα από τα τακτικά μέλη του Συλλόγου. Εκλέγονται επίσης και τρία αναπληρωματικά μέλη. 

Η θητεία των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ίση και λήγει με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τα οποία εξελέγησαν συγχρόνως. 

Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι αυτός που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας, ο μεγαλύτερος σε ηλικία. 

Τα μέλη της Επιτροπής καλούνται προς έλεγχο της διαχειρίσεως του προηγούμενου οικονομικού έτους δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ή και εκτάκτου που θα συγκαλείται με θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις μπορούν να συγκλεισθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οποτεδήποτε το κρίνει αυτό σκόπιμο. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση εάν το ζητήσουν εγγράφως το πέντε τοις εκατό (5%) των ταμειακώς ενήμερων μελών. Στη σχετική αίτησή τους θα πρέπει να αναφέρονται και τα θέματα επί των οποίων θέλουν να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. 

Η πρόσκληση των μελών του Συλλόγου σε έκτακτη Γενική Συνέλευση γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σχετικά στο άρθρο 13 του παρόντος.

Ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία αντικαθιστά αμέσως αυτούς που ανακαλούνται. 

Εφόσον στην πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αναγράφεται θέμα ανακλήσεως μέλους ή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, δύναται να συζητηθεί τέτοιο θέμα μόνο εάν το ζητήσει το 1/5 των παρισταμένων στην Γενική Συνέλευση μελών και αφού αποφασίσει την διενέργεια της συζητήσεως η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών. Με την ίδια πλειοψηφία μπορεί να ληφθεί και η απόφαση περί ανακλήσεως.

Κάθε παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού που οφείλεται σε υπαίτιο πράξη ή παράλειψη μέλους του Συλλόγου ή της Διοικήσεως του, αποτελεί( πειθαρχικό παράπτωμα που επισύρει ανάλογα με τη βαρύτητά του τις εξής ποινές: 1) Επίπληξη, 2) Πρόστιμο, 3) Αποβολή από το Σωματείο, 4) Έκπτωση από το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Την πειθαρχική εξουσία ασκεί για τα μέλη του Συλλόγου το Διοικητικό Συμβούλιο, για δε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση. 

Κατά των αποφάσεων αυτών μπορεί να ασκηθεί προσφυγή όπως ορίζει το άρθρο 80 του Α.Κ.

Τροποποίηση του Καταστατικού αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση που ευρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τα μισά από τα τακτικά μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. Απαιτείται πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3)τριών τέταρτών (3/4) αυτών πού είναι παρόντες. 

Την πρόταση για τροποποίηση του καταστατικού υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Η τροποποίηση του καταστατικού ισχύει μόνο μετά την έγκριση της από το Πρωτοδικείο και την εγγραφή της στο σχετικό βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου. 

Με τον ίδιο τρόπο αποφασίζεται και η διάλυση του Συλλόγου. Με την ίδια απόφαση αποφασίζεται και n τύχη της περιουσίας του Συλλόγου.

Κάθε θέμα που αφορά την εσωτερική λειτουργία του Συλλόγου και δεν περιλαμβάνεται στο Καταστατικό μπορεί να ρυθμισθεί με εσωτερικό Κανονισμό που προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνει n Γενική Συνέλευση. 

Για κάθε άλλο αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη του τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και την περί Σωματείων Νομοθεσία.